آخرین اخبار مدارس


07 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

05 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان پسرانه

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان پسرانه

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

دبستان دخترانه

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان پسرانه

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبستان پسرانه

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه

روز بزرگ جوجه کوچولو

مری دبال کوایتز

روز بزرگ جوجه کوچولو

دبستان دخترانه

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان پسرانه

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان دخترانه

دلم یک دوست می خواهد

مهناز فتاحی

تقویت اعتماد به نفس و آموزش اشکال هندسی

دبیرستان دوره اول دخترانه

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه ملی

مسعود شفیعی

راهکارهایی برای برگزاری همایش

دبستان دخترانه

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آيگين رابر

1380/07/25