آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 خرداددبستان پسرانه سما

14 خرداددبستان پسرانه سما

21 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

14 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد قهرمانی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر محمد عبداللهی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مرتضی زمانی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا صادقی

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا واحدی

مسابقه: قرآن رشته حفظ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی حکیمی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین ذاکری

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد رستمی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه سرود مدرسه

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر محمد منصوری

مسابقه: قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امید رضا پولادیان

مسابقه: مسابقه احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسین روستا

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا صفري قيري

1388/04/10

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رضائي

1386/04/09

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين حسيني

1386/04/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زارعي

1380/04/11

دبستان دخترانه سما

ساره روستا

1387/04/13

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي اكبر مظفري

1377/04/14

دبستان دخترانه سما

زهرا كرمي

1387/04/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا كاوياني

1381/04/14

دبستان پسرانه سما

عليرضا شيخي

1385/04/12

دبستان دخترانه سما

پارسا محمدي

1389/04/15

دبستان دخترانه سما

زهرا زارعي

1383/04/14

دبستان پسرانه سما

افشين صادقي

1384/04/11

دبستان دخترانه سما

پارميس محمدي

1389/04/15

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رستاقي

1385/04/12

دبستان دخترانه سما

فروغ هادي زاده

1384/04/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا روستا

1381/04/11

دبستان دخترانه سما

عسل نگهداري

1385/04/09