آخرین اخبار مدارس


17 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 خرداددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهرناز مهرکی

مسابقه: حفظ موضوعی قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهناز گورکانی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد رستمی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه سرود مدرسه

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا راستی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین کریمی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمد رضا راستی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه ایلان کشکولی

مسابقه: قرآن رشته حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهرام غاری

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ماریا مرادی غجه بیگلو

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرمان رضایی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مرتضی زمانی

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته حفظ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي رضايت

1382/06/13

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فرجي

1378/06/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا كريمي

1381/06/13

دبستان دخترانه سما

نرجس تميز

1386/06/10

دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسي

1383/06/09

دبستان پسرانه سما

فرهاد دهقان

1387/06/11

دبستان پسرانه سما

ياشار روا

1386/06/11

دبستان دخترانه سما

مرضيه نصيري

1389/06/12

دبستان دخترانه سما

معصومه دال خان

1383/06/13

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل اليبرزي

1387/06/15

دبستان دخترانه سما

ستايش صهبازاده

1389/06/13

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا علي پور

1377/06/14

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا كراني

1379/06/13

دبستان پسرانه سما

اميرحسين افشاري بهمن بيگلو

1388/06/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين مرادي كشكولي

1382/06/12

دبستان پسرانه سما

بنيامين حسن پور

1383/06/12

دبستان دخترانه سما

زينب تورجي خوش

1384/06/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا كاشاني

1380/06/12

دبستان پسرانه سما

محمد رضائي

1388/06/12

دبستان پسرانه سما

علي گرگين فر

1386/06/13