آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 خرداددبستان پسرانه سما

14 خرداددبستان پسرانه سما

21 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

14 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه سرود مدرسه

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آتنا آوندی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس محمدی

مسابقه: قرآن رشته حفظ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین نیازی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا راستی

مسابقه: فرهنگی هنری(نقاشی)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه تئاتر

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زارعی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد قهرمانی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمین کریمی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب حسینی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین ذاکری

مسابقه: قرآن طرح قدس رشته قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرمان رضایی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا رضائي

1381/05/06

دبستان دخترانه سما

آرميتا قمبري

1388/05/07

دبستان پسرانه سما

همايون خسروي بلوكهلو

1387/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا راستي

1382/05/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا فيروزي

1379/05/05

دبستان پسرانه سما

محمدمتين حسني

1387/05/05

دبستان پسرانه سما

پارسا رحيمي

1386/05/04

دبستان دخترانه سما

هستي محمدي

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

محمدرضا روستا

1385/05/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا رضائي

1386/05/01

دبستان دخترانه سما

آريا حقيقت

1389/05/02

دبستان دخترانه سما

زهرا نوروزي

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

محمدرضا اكبري

1386/05/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي فريدوني

1376/05/06

دبستان پسرانه سما

يوسف داراب نيا

1388/05/04

دبستان دخترانه سما

بهناز گوركاني

1383/05/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بابك مرادي

1379/05/06