آخرین اخبار مدارس


07 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

05 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

23 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

قصه های ژند آموز مثنوی معنوی

زینب علیزاده

ادبی

دبستان دخترانه

مثل ها و قصه هایشان (قصه های فروردین)

مصطفی رحماندوست

ادبی

دبستان دخترانه

چراهای شگفت انگیز دلفین ها و نهنگ ها

کریستین

علمی

دبستان پسرانه

نگاه

کریستین مک کوری

علمی

دبستان دخترانه

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

علوم من هوا

دبستان پسرانه

بچه ها و ژیامبر

مصطفی رحماندوست

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آنچه دختران باهوش باید بدانند- شروع مدرسه راهنمایی

جولی ویلیامز

اجتماعی

دبستان دخترانه

هد هد و ملکه بلقیس

عبداودود امین

هدهد و ملکه بلقیس

دبستان دخترانه

باغ آیه ها

سید محمد بنی هاشمی

باغ آیه ها جزء 30

دبستان دخترانه

اهداف و نحوه برگزاری همایشها و نقش آن در توسعه مل

مسعود شفیعی

برگزاری همایش علمی

دبستان پسرانه

مشاغل در قرآن س

سید محمد مهدی طباطبایی

مذهبی

دبستان پسرانه

داشناسی قرآنی کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و نوج

غلامرضا حیدری ابهری

دینی مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آيگين رابر

1380/07/25